KAMENNÝ OBCHOD | O NÁS | JAK NAKUPOVAT | NAPIŠTE NÁM

PŘIHLÁSIT SE | REGISTRACE

objednejte si bez registrace
svetkavy@seznam.cz | +420 604 537 840

Jak si vybrat tu nejlepší kávu?

Na tuto otázku je v krátkosti nesnadné odpovìdìt.

Ponìkud jednodušší je výbìr u jednodruhových odrùdových káv, kde mnohaleté kvalitní skliznì z rùzných lokalit již s vysokou mírou pravdìpodobnosti pøedurèují vysokou jakost kávového zrna (viz Oblasti pìstování). Øada spotøebitelù dává sortimentnì èistým a originálním odrùdám zrnkové kávy pøednost a nutno podotknout, že nabídka tìchto káv se i u nás stále rozšiøuje.

U kávových smìsí z pražíren je rozhodování tìžší. Pøedevším nabídka na trhu je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Není pravdou, že co je nejdražší je také nejlepší. Pøi produkci kávového zrna vstupuje do hry øada dùležitých momentù. V první øadì jsou to náklady na pìstování (hnojiva, pesticidy), sklizeò (ruèní, strojová) i následné zpracování (suchá èi mokrá metoda). Zcela odlišná je i cena pracovní síly v jednotlivých produkèních oblastech. I nejkvalitnìjší zrna mohou být pøi dalším zpracování (pražení èi mletí) znehodnocena a kvalita pùvodnì výborného kávového zrna tak výraznì snížena. Tyto faktory a øada dalších se tak spolupodílí na koneèné prodejní cenì kávy. Vìtšina pražíren produkuje vlastní smìsi, jež jsou kombinací rùzných druhù káv z jednotlivých pìstitelských oblastí. Snahou je trvale udržet specifickou chuť a aroma smìsi kávy, nezávisle na kvalitì jednotlivých roèních sklizní. Zároveò se vytváøí odlišné sorty tak, aby se vyhovìlo spotøebitelské poptávce na trhu (rùzné pomìry arabiky a robusty, odlišná síla pražení, rùzná hrubost namletí kávy). Kávy nejdražší jsou vìtšinou arabiky, se snižující se cenou balení vìtšinou narùstá podíl robusty ve smìsi.

Sorty se 100% podílem arabiky obsahují ménì kofeinu a jejich chuť je plná, jemì nakyslá , harmonická až ovocného nádechu, lehce svíravá. Pro espreso jsou spíše vhodnìjší smìsi s podílem robusty (ne více než 30%), která dodá kávì vyšší obsah kofeinu, drsnìjší chuť a nahoøklost. Navíc pìna (crema) na espressu bude mnohem kvalitnìjší. Kávové smìsi s vyšším podílem robusty jsou vhodné pøedevším pro kávu filtrovanou èi klasického ?èeského? turka.

Tak, jako každý z nás je individualitou, tak i každý šálek kávy má ?tu svoji nezamìnitelnou chuť?. Mùžete pocítit nadšeni nad kávou, kterou vaše okolí bude kritizovat anebo to mùže být i pøesnì naopak. Proto je nejlepší radou : Neèekejte na názory druhých, ochutnávejte! Srovnávejte, experimentujte a výsledkem vám bude radost a spokojenost, kterou naleznete v každém dalším šálku.

Akční nabídka

Segafredo Selezione Oro
1 kg, zrnková
Nyní 400 Kč (pův. 450 Kč)
 © Medoca s.r.o., 2004-2024

designed by adamovo.com